Class KafkaTransport


 • public final class KafkaTransport
  extends Transport
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   KafkaTransport​(@NonNull KafkaConfig kafkaConfig)  
   KafkaTransport​(@NonNull org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer<java.lang.String,​java.lang.String> kafkaProducer, @NonNull KafkaConfig kafkaConfig)  
  • Method Summary

   All Methods Instance Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   void emit​(OpenLineage.RunEvent runEvent)  
   • Methods inherited from class io.openlineage.client.transports.Transport

    emit
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Constructor Detail

   • KafkaTransport

    public KafkaTransport​(@NonNull
               @NonNull KafkaConfig kafkaConfig)
   • KafkaTransport

    public KafkaTransport​(@NonNull
               @NonNull org.apache.kafka.clients.producer.KafkaProducer<java.lang.String,​java.lang.String> kafkaProducer,
               @NonNull
               @NonNull KafkaConfig kafkaConfig)